หน้าหลัก  การออกแบบ  การเขียนแบบ  เครื่องมือเขียนแบบ  เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ  การเขียนภาพในงานเขียนแบบ  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเขียนแบบ
   

ความหมายและลักษณะของงานเขียนแบบ
           การเขียนแบบเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อแสดงรูปร่างลักษณะและรูปรางขนาดของสิ่งของ  การเขียนแบบเป็นการแสดงให้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดทั้งลักษณะรูปร่างขนาดทุก ๆ ส่วน  ดังนั้นการเขียนแบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในงานช่างและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ เรียกได้ว่าวิชาเขียนแบบเป็นหัวใจของงานช่างทุกชนิด แม้แต่ในสมัยโบราณการเขียนแบบยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้แต่ช่างก็พยายามถ่ายทอดความคิดลงในแผ่นหิน โดยมิได้แยกชิ้นส่วนให้เห็นชัดเจน ซึ่งไม่สะดวกในการทำงานนัก แต่ก็ดีกว่าที่จะทำโดยไม่มีแบบแผนเสียเลย

                              

ความหมายและประโยชน์ของการเขียนแบบ

            การเขียนแบบ    หมายถึง  การเขียนที่แสดงรูปร่างและขนาด
            การออกแบบ     หมายถึง  ความสามารถในการอ่านแบบที่เขียนขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติตามแบบนั้นและทำเป็นรูปทรงได้

            ประโยชน์ของงานเขียนแบบมีผลต่อการปฏิบัติงานช่างที่จะกำหนดรายละเอียดของงานและดำเนินงานไปได้ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม การศึกษาวิธีการเขียนแบบเราจะต้องศึกษาหลักการเบื้องต้นของการเขียนแบบได้อย่างถูกวิธี จะช่วยให้มีความเข้าใจและนำไปเขียนแบบได้ความสำคัญของงานเขียนแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรา คือ

ลักษณะอาชีพการเขียนแบบ  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

            ลักษณะอาชีพของงานเขียนแบบอาจแยกไปได้มากกว่านี้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ทำ  แต่ความหมายของการเขียนแบบพอสรุปได้ว่าการเขียนแบบหมายถึงการเขียนรูปลงแผ่นกระดาษ  ซึ่งมีคำอธิบายไว้ในแบบอย่างพร้อมมูลโดยการเขียนรูปสัญลักษณ์ หรือเส้นไว้ในแบบทำให้ผู้นำเอาแบบนั้นไปทำเป็นของจริงได้การเขียนแบบเป็นสิ่งที่จะต้องนำไปผลิตชิ้นงาน ซึ่งการเขียนแบบนั้นก็เพื่อให้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวคิดและรายละเอียดต่างๆ พอที่จะนำเป็นแนวทางการผลิตชิ้นงานได้ ในการเขียนแบบนั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

            1. เครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น

            2. เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ

            3. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเีขียนแบบ

            4. การเขียนภาพในงานเขียนแบบ

ที่มา : Smilehomes.com

p_firtree_large.gifp_firtree_large.gif

กลับไปหน้าการเขียนแบบ    daisyback.gif