จัดทำโดย ครูปฐม  สมศรี  
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4