ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


 
                            

                1.  อธิบายหลักโดยทั่วไปของการออกแแบบได้

                2.  บอกชื่อเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเขียนแบบได้

                3.  บอกชื่อสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบได้

                4.  เขียนแบบเบื้องต้นได้

                5.  อ่านสัญลักษณ์ในแบบงานช่างเบื้องต้นได้

กลับสู่หน้าหลัก