หน้าหลัก   การออกแบบ   การเขียนแบบ   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ   แบบทดสอบหลังเรียน   แหล่งอ้างอิง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
 

         สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นภาพสื่อสารกันระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งผู้เขียนแบบจะเขียนลงไปในแบบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและทราบรายละเอียดของแบบอย่างชัดเจน สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ อาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายอย่าง เช่นสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า วิทยุ และสุขภัณฑ์ เป็นต้น

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง


ที่มา: หนังสืองานช่างชั้นม.1-ม.3 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

2. สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า วิทยุ


ที่มา: หนังสืองานช่างชั้นม.1-ม.3 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

3. สัญลัษณ์ที่ใช้ในงานประปาุ


ที่มา: หนังสืองานช่างชั้นม.1-ม.3 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

                             
กลับไปที่หน้าสัญลักษณ์ที่ใช้การเขียนแบบ